CÁN BỘ

Kể từ khi học viện là một phần của câu lạc bộ đối tác của HAGL FC,
bộ phận quản lý và bảo trì do câu lạc bộ quản lý.

web GRAECHEN Guillaume Coach academie jmg du vietnam

GUILLAUME GRAECHEN MANAGER DE L’ACADÉMIE

web_PHAM Thanh Nam Assistant Coac academie jmg du vietnam

PHAM Thanh Nam
Assistant Coach de l’Academie JMG du Vietnam

Web TRAN Quoc Bach Docteur academie jmg du vietnam

TRAN Quoc Bach
Docteur en chef de l’Academie JMG du Vietnam